מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר www.en.socialnadlan.co.il ( להלן”האתר”)
את מדיניות הפרטיות הנהוגה לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי האתר ו\או
בעליו, במידע, איסופו ושימושיו. האתר ו\או בעליו רשאים לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות
הפרטיות, ושימושך באתר ו\או בשירותים שהוא מציע, לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.
האתר אוסף מידע לגבי כל המשתמשים בו מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים מספר סוגי מידע הנאגרים:
מידע כללי – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את
איכות וטיב השירותים הניתנים באמצעות האתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע.
מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר ממוכרים וקונים של נכסים, וממתווכים המייצגים אותם,
ונאגר במאגרי המידע של החברה שהינו בעל אופי אישי, כגון: אם הנך מוכר נכס – שם, טלפון,
אימייל, כתובת הנכס, מחיר הנכס, גודל הנכס ועוד, ואם הנך רוכש נכס – שם, טלפון, אימייל, כתובת
הנכס, מחיר הנכס, גודל הנכס ועוד . מידע אישי נאסף רק כאשר הנך בוחר לספק מידע אישי כאמור  מרצונך החופשי.
האתר נעזר במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים שלך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
האתר ו\או בעליו יהיו רשאים לבצע שימוש במידע שנמסר על ידך החל מרגע המסירה, כמפורט בהצהרת פרטיות זו.
מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לאתר ו\או
בעליו להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל
דרך אחרת, לרבות הצעות בעלות תוכן שיווקי ופרסומי וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי
מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לנו כי אינך מעוניין באמצעות המייל support@en.socialnadlan.co.il
האתר ו\או בעליו רשאים לשמור מידע שיאספו אודותיך במאגריה, ולעשות בו שימוש, בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.
בעצם העלאת מידע לאתר, הנך מאשר לאתר ו\או בעליו, להעביר את המידע שתמסור למתווכים
הרלוונטים – אם הנך קונה נכס אזי למתווך המייצג את מוכר הנכס, ואם הינך מוכר נכס אזי  למתווך שיבחר על ידי החברה עבורך.
לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר
להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies)עוגיות הן קבצי טקסט, אשר
הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את
הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת
הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע
שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי הגלישה שלך, וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן,
והאתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביו או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע
האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות
באתר ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.
האתר משתמש בשירותים של צדדים חיצוניים, ובמידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי
האתר ו\או בעליו אינם מתחייבים כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקו את אמינות המידע של
אותם צדדים שלישיים. האתר ו\או בעליו לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג
שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
האתר ו\או בעליו נוקטים באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת
לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון
של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך,

הנך מאשר כי האתר ו\או בעליו לא יהיו אחראים לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ) אם יגרם(
כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’
כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.
האתר ו\או בעליו לא ימכרו או יעבירו לאחרים )למעט למתווכים כאמור לעיל(, מידע שיתקבל
אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: )א( חלה חובה על מסירת המידע
בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; )ב( ישנו סכסוך בינך ובין האתר ו\או בעליו ו\או מי
מטעמו בקשר עם המידע האמור; )ג( כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או
בניגוד להוראות כל דין; )ד( מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;
האתר ו\או בעליו לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל כל
מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו
על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע
אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל
. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל support@en.socialnadlan.co.il
באמצעות האתר. לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל support@en.socialnadlan.co.il